Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 11
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 41. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 73, poz. 434 i z 1991 r. Nr 7, poz. 24) w art. 2 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 42. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 14, poz. 89) w art. 8 w ust. 2 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 43. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318 i Nr 118, poz. 754) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 2:
   a) w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:
   "a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami tych przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i związkami albo niektóre postanowienia tych umów,"
   b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
   "6) pozycji monopolistycznej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, polegającą na tym, że przedsiębiorca ten nie spotyka się z konkurencją na rynku krajowym lub lokalnym,
   7) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, polegającą na tym, że przedsiębiorca ten nie spotyka się z istotną konkurencją na rynku krajowym lub lokalnym; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40%,"
   c) w pkt 8 wyrazy "podmioty gospodarcze, które" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców, którzy";
  2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "niektóre podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "niektórych przedsiębiorców";
  3) w art. 11:
   a) w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "w konkurujących ze sobą podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazami "u konkurujących ze sobą przedsiębiorców",
   b) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) dane charakteryzujące przedsiębiorców uczestniczących w łączeniu, ich związki z innymi przedsiębiorcami oraz zakres i obszar ich działania,";
  4) w art. 11a w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) zakazującą łączenia przedsiębiorców, jeżeli w jego wyniku przedsiębiorcy ci uzyskaliby lub umocnili pozycję dominującą na rynku,";
  5) użyte we wstępie, w art. 1, w art. 2 w pkt 1, 2 i 3 w lit. b) i c), w art. 4 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 i 6, w art. 7 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 dwukrotnie, w art. 8 w ust. 3, w art. 9 w ust. 1, w tytule rozdziału 3, w art. 11 w ust. 1 i 2 w pkt 1, 2 dwukrotnie, 3, 4 i 6, w ust. 7 dwukrotnie i w ust. 8 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 i 3, w art. 11a w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2, w art. 11b w pkt 2 dwukrotnie, w art. 11d, w art. 11e, w art. 12 w ust. 2, 4 i 5, w art. 13, w art. 14 w ust. 2, w art. 15 w ust. 1, w art. 15a w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 16 w ust. 1 i 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 19 w ust. 1 w pkt 1, 3 i 4, w art. 19a w ust. 1 dwukrotnie, w art. 20 w ust. 1, 2 i 3 w pkt 1, w art. 20a w ust. 1, w art. 21 w ust. 2 w pkt 1 dwukrotnie oraz w art. 22 w ust. 1, 2, 3 i 4 w pkt 1 dwukrotnie i w ust. 5 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca";
  6) użyty w art. 11a w ust. 4 w pkt 2 i w art. 20 w ust. 3 w pkt 2-5 w różnych przypadkach i liczbach wyraz "podmiot" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone