Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 19
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 76. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569 i Nr 107, poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 49 w ust. 2 wyrazy "polskie podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "polskich przedsiębiorców";
  2) w art. 60 w ust. 4 wyrazy "jednoosobowe podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "jednoosobowi przedsiębiorcy";
  3) użyte w art. 18 w ust. 7 dwukrotnie, w art. 19 w ust. 4, w art. 28 w ust. 5, w art. 50 w ust. 8 oraz w art. 54 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 77. W ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 4 w ust. 3 wyrazy "W podmiotach gospodarczych, w których" zastępuje się wyrazami "U przedsiębiorców, u których";
  2) użyte w tytule ustawy, w art. 1, w art. 2 w pkt 2, w art. 4 w ust. 1 i 5 dwukrotnie, w art. 5 w ust. 1 i 2 oraz w art. 7 w ust. 4 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "w podmiocie gospodarczym" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "u przedsiębiorcy";
  3) użyte w art. 2 w pkt 1, w art. 4 w ust. 1, 3a i 5 oraz w art. 6 w pkt 1 i 3 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 78. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484 i Nr 96, poz. 589) użyte w art. 2 w ust. 3 i w art. 5 ust. 3 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone