Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Podział spółek kapitałowych, podział spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Spółki kapitałowe czyli spółki z o.o. i akcyjne podlegaja podziałowi spółka osobowa nie podlega podziałowi. Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Podział może być dokonany:
1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą: zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału).

Podział spółki wymaga sporządzenia pisemnego planu podziału. Do planu podziału należy dołączyć:
- projekt uchwały o podziale,
- projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej,
- ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub spółki przejmującej, łącznie z wnioskiem, o zbadanie przez biegłego rewidenta. Biegły, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z planem podziału sądowi rejestrowemu oraz zarządom spółek uczestniczących w podziale. Od badania planu podziału przez biegłego można odstąpić jeśli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek wyrażą na to zgodę.

Zarządy spółek uczestniczących w podziale muszą zawiadomić dwukrotnie o planowanym podziale wszystkich swoich wspólników. Podział wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała ta powinna zostać zaprotokołowana przez notariusza. Uchwałę należy zgłosić do sądu rejestrowego. Wykreślenie spółki dzielonej z rejestru następuje z urzędu, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółek przejmujących albo po zarejestrowaniu nowych spółek uczestniczących w podziale. Wpisu nowej spółki do rejestru dokonuje się na podstawie aktów organizacyjnych i uchwały wspólników tej spółki oraz uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej.

Oprócz zakładania i podziału spółek świadczymy także inne usługi związane z działalnościa spółek m.in.: łączenie spółek, przekształcanie spółki, likwidacja spółki, i inne.

Kontakt

Podział spółek Katowice
ul. Sławka 5
40-833 Katowice
tel. 795-600-197
e-mail spolka@krs.katowice.pl

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone