Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowa, przekształcanie spółek

Celem przekształcenia spółki (firmy) jest zmiana formy prawnej firmy przekształcanej. Może być wiele powodów do przeprowadzenie przekształcenia firmy, np.: pozyskanie kapitału lub zwiększenie liczby udziłowców, dostosowanie formy prawnej spółki do prowadzonej działalności w zmieniających się warunkach ekonomicznych.

Przekształcić można każdą spółkę prawa handlowego czyli spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną oraz spółkę cywilną niebędącą spółką prawa handlowego. Przekształcić można również prowadzoną przez osobę fizyczną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną.

Nie można natomiast przekształcić spółki w stanie upadłości ani spółki „w likwidacji”, która rozpoczęła podział majątku. Spółkę, która ma zostać przekształcona nazywamy spółką przekształcaną, natomiast spółkę powstałą po przekształceniu nazywamy spółką przekształconą.

Proces przekształcania można podzielić na kilka etapów:

1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz załącznikami:
- projekt uchwały o przekształceniu firmy w inną spółkę,
- projekt umowy spółki (aktu założycielskiego) spółki przekształconej,
- wycenę składników majątku (aktywa i pasywa) firmy przekształcanej,
- sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia sporządzone na ten sam dzień co wycena składników majątku.

2. Sporządzony plan przekształcenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta. Plam przekształcenia jest badany przez biegłego rewidenta pod kątem rzetelności i celowości. Opinia biegłego w formie pisemnej jest sporządzana w terminie wskazanym przez sąd rejestrowy nie dłuższym niż dwa miesiące.

3. Podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o przekształceniu spółki. Uchwała powinna zawierać: określenie typu spółki, w którą spółka zostaje przekształcona, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska członków zarządu mających reprezentować spółkę przekształconą, zgodę na brzmienie umowy lub statutu spółki przekształconej.

4. Ostatnią czynnością jest wniosek o zarejestrowanie spółki, który składają członkowie zarządu spółki przekształconej.

Oprócz przekształcania spółek świadczymy także inne usługi związane z działalnościa spółek m.in.: zakładanie spółek, podział spółek, łączenie spółek, likwidacja spółki, i inne.

Kontakt

Przekształcanie spółki Katowice
ul. Sławka 5
40-833 Katowice
tel. 795-600-197
e-mail spolka@krs.katowice.pl

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone