Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 6
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 19. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688 i Nr 117, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorców";
2) w art. 50 w ust. 1 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 20. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71, poz. 449, Nr 79, poz. 485 i Nr 102, poz. 643) użyte w art. 113 w § 1, w art. 114 oraz w art. 115 w § 1 i 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 21. W ustawie z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "w podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorców";
2) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. W przypadku dokonania wynalazku przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorcy temu przysługuje prawo korzystania z wynalazku we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że prawo do uzyskania patentu na taki wynalazek przysługuje w całości lub w części przedsiębiorcy.";
3) w art. 98:
   a) w ust. 1 wyrazy "podmiotu gospodarczego lub przekazać wynalazek do korzystania przez ten podmiot" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcy lub przekazać wynalazek do korzystania przez tego przedsiębiorcę",
   b) w ust. 2 wyrazy "podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem przyjęcia go przez ten podmiot" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcy, pod warunkiem przejęcia go przez tego przedsiębiorcę";
4) w art. 98a:
   a) w ust. 1 wyrazy "podmiot gospodarczy, gdy podmiotowi" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcę, gdy przedsiębiorcy",
   b) w ust. 2 wyrazy "podmiot gospodarczy w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez ten podmiot" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorca w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z wynalazku przez tego przedsiębiorcę";
5) w art. 111 w ust. 1 wyrazy "w podmiocie gospodarczym" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorcy";
6) użyte w art. 9 w ust. 2, w art. 20 w ust. 4, w art. 60 w ust. 2, w art. 75, w art. 83, w art. 100 oraz w art. 124 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone