Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 8
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 27. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591) wprowadza się następujące zmiany:
   1) w art. 3 w pkt 3 wyrazy "zagraniczne oraz polskie podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "zagraniczni i polscy przedsiębiorcy";
   2) w art. 18 wyrazy "Zagraniczne i polskie podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "Zagraniczni i polscy przedsiębiorcy";
   3) w art. 22 wyrazy "krajowymi podmiotami gospodarczymi" zastępuje się wyrazami "krajowymi przedsiębiorcami";
   4) w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przez te podmioty" zastępuje się wyrazami "przez tych przedsiębiorców";
   5) w art. 35 wyrazy "polskim podmiotom gospodarczym będącym" zastępuje się wyrazami "polskim przedsiębiorcom będącym";
   6) użyte w art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 3 w pkt 1 w lit. f) i dwukrotnie w pkt 2, w art. 6 w ust. 1, 2 w pkt 1-3 i w ust. 5, w art. 9 w ust. 1, w art. 13 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 29, w art. 36 w ust. 4 oraz w art. 37 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "zagraniczny podmiot gospodarczy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "zagraniczny przedsiębiorca";
   7) użyte w art. 1 w ust. 2, w art. 3 w pkt 1, w art. 7 w pkt 5 oraz w art. 12 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "polski podmiot gospodarczy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami "polski przedsiębiorca".

Art. 28. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183) w art. 56 w § 3 wyrazy "w podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 29. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 732) użyte w art. 9 w ust. 5 dwukrotnie, w ust. 6 w pkt 5, w ust. 7 w pkt 1 i 4, w ust. 8 i w ust. 9, w art. 18 w ust. 6 w pkt 6, w ust. 7a i w ust. 8 w pkt 4, w art. 181, w art. 452 w ust. 3 oraz w art. 453 w ust. 4 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone