Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 20
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 79. W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 504 i Nr 107, poz. 690) użyte w art. 2, w art. 3 w ust. 1 i 2, w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "krajowy podmiot gospodarczy" zastęp".

Art. 80. W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591 i Nr 104, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 22 wyrazy "podmioty gospodarcze przewidziane" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców przewidzianych";
  2) użyte w art. 7 w ust. 1 w pkt 4 oraz w art. 32 w ust. 1 w pkt 8 w różnych przypadkach wyrazy "podmioty gospodarcze" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "przedsiębiorcy".

Art. 81. W ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 52 wyrazy "Podmioty gospodarcze, prowadzące" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy, prowadzący";
  2) użyte w art. 23 w ust. 4, w art. 24 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 3 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 82. W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 14 w ust. 1 wyrazy "podmiotu gospodarczego" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcy".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone