Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 21
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 83. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 44:
    a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "podmioty gospodarcze organizujące" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców organizujących",
    b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
      "Przedsiębiorcy wymienieni w ust. 1 w pkt 2 są obowiązani do:",
    c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "podmioty gospodarcze wymienione" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców wymienionych";
  2) w art. 55:
    a) w ust. 2 wyrazy "upoważnione podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "upoważnieni przedsiębiorcy prowadzący",
    b) w ust. 5 wyrazy "podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcy prowadzący";
  3) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    "4. Przepis ust. 3 nie dotyczy próbobiorców zatrudnionych u przedsiębiorców upoważnionych do oceny materiału siewnego, jeżeli pobierają próbki na zlecenie tych przedsiębiorców.";
  4) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:    "1. Obrót materiałem siewnym mogą prowadzić przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie tego obrotu, wydane przez dyrektora okręgowego inspektoratu właściwego terytorialnie dla siedziby tego przedsiębiorcy.";
  5) w art. 64:
    a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
    "Przedsiębiorcy prowadzący obrót materiałem siewnym są obowiązani:",
    b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b) stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców sprzedających wytworzony przez nich materiał siewny.";
  6) w art. 69 w ust. 1:
    a) w zdaniu wstępnym wyrazy "podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcy",
    b) w pkt 1 wyraz "prowadzące" zastępuje się wyrazem "prowadzący",
    c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      "2) wytwarzający materiał siewny, jeżeli sprzedali go przedsiębiorcom nie prowadzącym obrotu materiałem siewnym.";
  7) użyte w art. 55 w ust. 4, w art. 63 w ust. 2, w art. 65, w art. 67 w ust. 1 w pkt 2, w art. 68 w ust. 1 oraz w art. 69 w ust. 2 dwukrotnie w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone