Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 24
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 95. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 60, poz. 369) w art. 13 wyrazy "Podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy prowadzący".
Art. 96. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 106, poz. 679) w art. 11 w ust. 1 i 3 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".
Art. 97. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44) w art. 12 wyrazy "Podmioty gospodarcze, działające" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy, działający".
Art. 98. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407) w art. 293 w § 3 wyrazy "Podmioty gospodarcze posiadające" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy posiadający".
Art. 99. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że przepisy art. 12-98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone