Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 18
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 73. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 154 i Nr 79, poz. 484) w art. 1 w ust. 2 wyrazy "podmiotom gospodarczym" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcom".

Art. 74. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 i z 1996 r. Nr 152, poz. 724) w art. 1a:
   a)  w pkt 4 wyrazy "podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców",
   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    "5) producent cukru - przedsiębiorcę będącego właścicielem środków produkcji niezbędnych do wytworzenia cukru z buraków cukrowych pochodzących z kontraktacji prowadzonej przez tego przedsiębiorcę,".

Art. 75. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "Podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy prowadzący";
    a) w ust. 3 wyrazy "podmioty gospodarcze, które" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców, którzy",
    b) w ust. 4 wyrazy "podmioty gospodarcze, które" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców, którzy";
  3) w art. 14 wyrazy "Podmioty gospodarcze uprawnione" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy uprawnieni";
    a) w pkt 1 wyrazy "podmiot gospodarczy ubiegający się" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcę ubiegającego się",
    b) w pkt 2 wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorca" oraz wyrazy "podmiot ubiegający" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcę ubiegającego";
  5) w art. 17 w ust. 1 wyrazy "podmiotów gospodarczych, które" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców, którzy";
  6) użyte w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 i 3, w art. 10 w ust. 3, w art. 12 w ust. 5 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 6 pkt 2-4, w art. 16 w ust. 3, w ust. 8 dwukrotnie i w ust. 10, w art. 17 w ust. 1 dwukrotnie i w ust. 3, w art. 18, w art. 19 w ust. 1, 2 w zdaniu wstępnym i w ust. 3 oraz w art. 20 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone