Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 9
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 30. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 36 w ust. 5 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 31. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661) w art. 15 w ust. 3 wyrazy "podmioty gospodarcze wdrażające" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców wdrażających".

Art. 32. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426) w art. 32 w ust. 2 wyrazy "inne podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "innych przedsiębiorców".

Art. 33. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733 i Nr 114, poz. 740) wprowadza się następujące zmiany:
   1) w art. 3:
   a) w ust. 3 w pkt 4 i w ust. 3a wyrazy "tego podmiotu" zastępuje się wyrazami "tego przedsiębiorcy",
   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   4. Przepis ust. 3 stosuje się do przedsiębiorców, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.";
   2) w art. 24a w ust. 1 wyrazy "Podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy prowadzący";
  3)   w art. 25a w ust. 1 wyrazy "w podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorców";
  4)   w art. 25c w ust. 1 wyrazy "w podmiocie gospodarczym" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorcy";
  5)   w art. 47 w ust. 3 wyrazy "Podmioty gospodarcze prowadzące" zastępuje się wyrazami "Przedsiębiorcy prowadzący";
  6)   użyte w art. 2 w ust. 2, w art. 3 w ust. 1, 2 i 3 w zdaniu wstępnym i w pkt 1, w ust. 3a-3c, w art. 4 w ust. 1, w art. 5, w art. 6 w ust. 1 dwukrotnie i w ust. 2, w art. 7, w art. 12 w ust. 1-3, w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 dwukrotnie, w art. 18, w art. 22 w ust. 6, w art. 22a w ust. 1 w pkt 1 i 4, w art. 24a w ust. 2, w art. 25, w art. 25a w ust. 3, w art. 25b w ust. 1 i 2 oraz w art. 49 w ust. 1 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone