Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 5
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 16. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53 i Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643 i Nr 117, poz. 752) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4796 wyrazy "podmiot ten" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorca ten";
2) w art. 479 7 wyrazy "podmioty gospodarcze będące jednostkami organizacyjnymi, nie mającymi osobowości prawnej, utworzone" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorcy będący jednostkami organizacyjnymi, nie mającymi osobowości prawnej, utworzonymi";
3) w art. 4798 wyrazy "tego podmiotu" zastępuje się wyrazami "tego przedsiębiorcy";
4) użyte w art. 87 w § 2 dwukrotnie, w art. 133 w § 2a, w art. 4791 w § 1 i w § 2 w pkt 2, w art. 4792 w § 1, w art. 4796 dwukrotnie, w art. 4798, w art. 47913 w § 1 oraz w tytule działu II tytułu III księgi drugiej części drugiej w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 17. W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 i z 1996 r. Nr 7, poz. 44 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688 i Nr 115, poz. 741) w art. 2 w ust. 5 w pkt 5 wyrazy "podmiotami gospodarczymi" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcami".

Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 18 w ust. 4 wyrazy "podmioty gospodarcze nie będące jednostkami organizacyjnymi" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców nie będących jednostkami organizacyjnymi";
2) w art. 139 w ust. 5 wyrazy "podmiotach gospodarczych" zastępuje się wyrazami "u przedsiębiorców";
3) użyte w art. 2, w art. 6 w ust. 2 w pkt 6, w art. 17 w ust. 7, w art. 18 w ust. 2-4, w art. 20 w ust. 4, w art. 22 w pkt 2, w art. 25 w ust. 3, w art. 140 w pkt 1, w art. 174 w ust. 3, w art. 189 w ust. 3, w art. 208 w ust. 1, w art. 217 w ust. 1 oraz w art. 221 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2 w różnych przypadkach i liczbach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem "przedsiębiorca".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone