Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 12
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

Art. 44. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 223, z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) w art. 4 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "podmiotom gospodarczym" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcom".

Art. 45. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 107, poz. 685) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art. 61 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) nabyciu udziałów bądź akcji przedsiębiorcy, jeżeli przekraczają one 10% wartości nominalnego kapitału akcyjnego (zakładowego) tego przedsiębiorcy,";
  2) użyte w art. 37e w ust. 1 oraz w art. 89a w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "podmiot gospodarczy" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "przedsiębiorca".

Art. 46. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 104, poz. 661) w art. 23 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 47. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 95, poz. 472 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443) w art. 86 w pkt 4 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorców".

Art. 48. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) w art. 12 w ust. 1 wyrazy "samodzielne podmioty gospodarcze" zastępuje się wyrazami "samodzielnych przedsiębiorców".

Art. 49. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 675) w art. 42 w ust. 1 i 2 wyrazy "podmiotu gospodarczego" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcy".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone