Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym str. 1
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Ustawa o KRS

USTAWA
z dnia 20 sierpnia 1997 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
(Dz. U. z dnia 7 października 1997 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Art. 2. 1. Sprawy wszczęte z wniosku przedsiębiorcy o dokonanie pierwszego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a nie zakończone do dnia wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, organ ewidencyjny przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy, zwanemu dalej "sądem rejestrowym".
2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę, o której mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Sąd rejestrowy może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 3. 1. Sprawy wszczęte z wniosku przedsiębiorcy o dokonanie dalszych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, a nie zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, organ ewidencyjny przekazuje właściwemu sądowi rejestrowemu. Przepisy art. 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Organ ewidencyjny przekazuje również właściwemu sądowi rejestrowemu akta przedsiębiorcy, którego sprawa dotyczy.
3. Sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 4. Wnioski, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1, nie podlegają opłacie sądowej.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone