Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych o przedsiębiorstwach i firmach
 
Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Czym jest KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest centralną bazą danych, na którą składają się trzy osobne rejestry:
- rejestr przedsiębiorców,
- rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestr dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i działa od dnia 1 stycznia 2001 r. Krajowy Rejestr Sądowy udostępnia informacje o statusie prawnym zarejestrowanych podmiotów (Centralna Informacja KRS), o sytuacji finansowej oraz sposobie reprezentowania podmiotów.
Krajowy Rejestr Sądowy zawiera posiada informacje istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorstwach, m.in.: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Krajowy Rejestr Sądowy jest instytucją jawną. Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe, które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. W KRS-ie odnotowuje się zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach czyli przekształcenia spółek, podział spółek, łączenie spółek, likwidacja spółek i inne.

Każda zainteresowana osoba może w siedzibie właściwego sądu, bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to dodatkowe źródło informacji o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

Copyright © 2006 by rejestracja spółki z o.o., założenie spółki z o.o., zakładanie spółki z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone