Zakładanie spółek
Likwidacja spółki
Przekształcenie spółki
Łączenie spółek
Podział spółek

Krajowy Rejestr Sądowy
Czym jest KRS
Prowadzenie firmy w Polsce

Rodzaje firm
Spółka jawna
Spólka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka akcyjna
Spółka europejska

Inne
Odpisy z KRS
Ustawa o KRS


Rejestracja spółki z o.o. Katowice, rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zakładanie społki z o.o., założenie spółki akcyjnej

Oferujemy pełną obsługę, rejestracji spółek z o.o. i spółek akcyjnych, związaną ze sporządzenia umowy i dokumentów rejestracyjnych spółki.

Nasza oferta, w ramach usługi rejestracji spółki z o.o. obejmuje:
- założenie najpopularniejszych form spółek czyli: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i innych,
- przygotowanie umowy spółki zgodnie z polskimi przepisami,
- umówienie wizyty u notariusza i pomoc podczas czynności notarialnych,
- przygotowanie oraz złożenie dokumentów w sądzie.

Założenie spółki z o.o. i spółki akcyjnej w Polsce przebiega w następujący sposób.

Czynności wstępne:
1. Przygotowanie projektu umowy spółki.
Na tym etapie warto pomyśleć nad: sposobem pokrycia kapitału przez poszczególnych wspólników (rodzaj wkładu, jego wartość, określenie przedmiotu tego wkładu i wielkości udziałów nabywanych w zamian za ten wkład); składem pierwszego zarządu i sposobu reprezentacji spółki; szczegółami dotyczącymi zbycia lub zastawienia udziałów przez wspólnika (np. czy wymagana jest zgoda zarządu lub ma być zastrzeżone prawo pierwokupu); obowiązkiem wspólników do dokonania dopłat (jeśli tak, to w jakiej wysokości); ustaleniem czy zgromadzenia wspólników mają być zwoływane także poza siedzibą spółki (jeśli tak to gdzie); szczególnymi przyczynami rozwiązania umowy spółki.

2. Określenie wysokość kapitału zakładowego spółki.
Minimalny kapitał zakładowy to 5000,00 zł w spółce z o.o.. Od wysokości kapitału zakładowego zależy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

3. Ustalenie składu zarządu i ewentualnej rady nadzorczej.

4. W przypaku wkładów niepieniężnych przygotować odpowiednie dokumenty.

5. Jeżeli mamy zamiar założyć jednoosobową spółkę z o.o. warto zastanowić się nad drugim udziałowcem z minimalnych udziałem. Unikniemy wtedy uciązliwych konsekwencji funkcjonowania spółki (ZUS, składanie spółce oświadczeń woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli ta sama osoba jest jedynym udziałowcem i pełni funkcję jednoosobowego zarządu wszystkie czynności dokonywana pomiędzy spółką w tym wspólnikem muszą być w formie aktu notarialnego).

Zawarcie umowy spółki, sporządzenie aktu założycielskiego spółki
Umowa spółki może być zawarta w formie aktu notarialnego (tylko w tej formie można wnięść aport do spółki) albo w systemie teleinformatycznym sądu z wykorzystaniem istniejącego wzorca umowy. Umowa spółki powinna zawierać: nazwę firmy i jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartośc udziałów objętych przez wspólników, czas trwania spółki. Koszt (taksa notarialna )sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego zależy od wysokości kapitału zakładowego. Umowa spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości kapitału zakładowego.

Do spółki wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego. Wkłady powinny być wniesione przez wspólników przed rejestracją spółki (w praktyce wraz z wnioskiem o rejestrację). W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy powołać zarząd. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Członków zarządu powołuje się uchwałą wspólników.

Złożenie wniosku i rejestracja w KRS
Do sądu należy złożyć odpowiedni formularz wraz z załącznikami i uiszczoną opłatą za wpis do rejestru sądowego (500,00 zł) i ogłoszenie w monitorze (100,00 zł).

Zawarcie umowy i rejestracja spółki z o.o. Katowice w trybie S24 (poprzez internet w systemie teleinformatycznym KRS)
Rejestrację spółki z o.o. przez internet rozpoczynamy od założnie konta rejestracji w systemie przez wszystkie osoby, które będą podpisywać umowę i wniosek o rejestrację. Zawarcie umowy spółki tą drogą następuje przez stronę internetową: www.ems.ms.gov.pl. Umowa zostaje zawarta po wprowadzeniu do systemu wszystkich niezbędnych danych i złożeniu podpisu elektronicznego. W umowie spółki zawieranej w ten sposób mamy ograniczone regulacje. Kapitał zakładowy w takiej spółce może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi. Brak jest regulacji dotyczących dopłat lub podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. W przypadku zakładania spółki przez internet wkłady na pokrycie kapitału zakładowego (tylko w formie pieniężnej) należy wnieść nie później niż w 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Przy zakładaniu spółki w systemie teleinformatycznym wniosek o rejestrację w KRS wypełniany i składany jest w ramach procedury. Dodatkowo do sądu należy przesłać dokumenty, które nie mogły być złożone w ramach tej procedury czyli wzory podpisów członków zarządu, adresy członków zarządu.

Zgłoszenie dodatkowych danych
W terminie 21 dni od dnie rejestracji spółki w KRS należy wypełnić formularza NIP-8 i złożyć w urzędzie skarbowym (dane te przesyłane są automatycznie do urzędu statystycznego i ZUS). W przypadku zatrudniania pracowników spółka musi dokonać zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. ZUS utworzy konto płatnika składek oraz sporządzi za niego dokumenty zgłoszeniowe związane z zatrudnieniem pracownika pod warunkiem, że wniosek do KRS został wypełniony prawidłowo, a wniosek NIP-8 zostanie złożony w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki.

Zgłoszenia płatnika do podatku VAT na formularzu VAT-R. Obecnie został zniesiony obowiązek potwierdzenia zarejestrowania podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podatnika wyłącznie na jego wniosek. Czynność ta podlega opłacie skarbowej w wysokości 170 zł, a to oznacza, że samo złożenie VAT-R nie wiąże się z opłatą.

Spólka musi złożyć deklarację PCC-3 i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki (dotyczy spółek zakładanych w systemie teleinformatycznym).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może podjąć działalność gospodarczą już z chwilą zawarcia umowy spółki mamy wtedy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Podmiot taki może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, ma zdolność do czynności prawnych (spółkę w organizacji reprezentuje zarząd).

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oprócz zakładania spółek świadczymy także inne usługi związane z działalnościa spółek m.in.: przekształcenie spółki, podział spółek, łączenie spółek, likwidacja spółek i inne.

Kontakt

Zakładanie spółek Katowice
ul. Sławka 5
40-833 Katowice
tel. 795-600-197
e-mail spolka@krs.katowice.pl

Copyright © 2006 by rejestracja założenie zakładanie spółki z o.o. Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone